Algemene voorwaarden

De algemene voorwaarden van Verté Libre


1. Offertes en prijzen

De bestekken en prijsoffertes zijn gebaseerd op de thans geldende waarden van lonen en materialen. Prijzen zijn inclusief transportkosten en exclusief BTW tenzij anders vermeld. Indien de loonkoster of materiaalprijzen wijzigingen ondergaan, behouden wij ons het recht onze prijzen op evenredige wijze aan te passen. De klant heeft het recht om binnen de 8 kalenderdagen nadat hij van deze prijswijziging is op de hoogte gebracht, de overeenkomst op te zeggen. Elke offerte is 4 weken geldig, tenzij anders vermeld. Offertes worden vrijblijvend opgemaakt.


2. Leveringstermijnen en startdata

De leveringstermijnen en startdata worden enkel bij wijze van inlichting verstrekt en binden Verté Libre niet. Vertraging in de levering of een latere startdatum geeft geen recht op schadevergoeding noch op ontbinding van de overeenkomst.


3. Aanvaarding, bevestiging en voorschot.

Wanneer de klant de offerte aanvaard dient die dit schriftelijk te bevestigen. De aanvaarde bestellingen zijn slechts verbindend na onze schriftelijke bevestiging. Na onze bevestiging wordt de klant gevraagd een voorschot van 30% van de totaalsom te betalen, tenzij anders werd bedongen. De werken starten pas na het betalen van het voorschot.


4. Overmacht

De overeenkomst kan door beide partijen zonder enige vergoeding, behalve die voor gedane kosten, worden beëindigd in geval van onmogelijkheid tot uitvoering of geschorst in geval van ernstige bemoeilijking ervan ten gevolge van overmacht of vreemde oorzaak (zoals einde verkoop bij onze leverancier).


5. Verbreking overeenkomst

Het eenzijdig verbreken van de overeenkomst geeft de andere partij recht op 10% schadevergoeding tot 14 dagen na de overeenkomst. Vanaf dat een voorschot werd betaald  bedraagt de schadevergoeding 30%. Wanneer de overeenkomst een week voor de aanvang van de werken of tijdens de werken wordt verbroken, worden de al gedane kosten verrekend met een minimum van 40% van het bedrag van de overeenkomst.


6. Stabiliteit, waterdichting en wortelwerendheid.

De klant maakt zich sterk dat de structuren waarop het groendak zal worden aangebracht voldoende sterk is. De klant zal dit schriftelijk bevestigen in de

bestelbon. Verté Libre zal de klant voorzien van alle nuttige informatie in verband met het nominale gewicht van het bestelde groendaksysteem. In geval van twijfel is een stabiliteitsstudie aangewezen. De kosten van zo’n studie zijn ten laste van de klant. Verté libre is niet aansprakelijk voor dedraagcapaciteit, de waterdichting en de wortelwerendheid van de aanwezige dakbedekking.


7. De werf

De klant zorgt voor vrije werkruimte rondom de toegang tot het dak. De klant voorziet tijdens de werken vrije toegang tot water en elektriciteit. Ook

wordt indien nodig een parkeerplaats met voldoende ruimte voorzien zo dicht mogelijk bij de werken.


8. Garantie

Op de geleverde materialen en diensten geld een garantie van 2 jaar na de oplevering. De groei van de aangebrachte begroeiing wordt gewaarborgd tot 1 jaar na de plantdatum. Problemen dienen zo snel mogelijk gemeld te worden. Afgestorven planten of andere problemen worden in oorspronkelijke staat behouden tot nazicht van Verté Libre. Een onderhoudscontract verlengt de garantie telkens met 1 jaar. De garantie vervalt wanneer het groendak wordt aangepast door derden, door onjuist gebruik van het groendak, gebrekkig onderhoud.


9. Afhalen goederen

Indien de koper de goederen niet afhaalt op de hem meegedeelde datum, behouden wij ons het recht voor om na het verstrijken van een termijn van 15

dagen, de overeenkomst ontbonden te beschouwen en dit zonder voorafgaande ingebrekestelling. De bewaring van de goederen in afwachting van de

afhaling, geschiedt op risico van de koper.


10. Klachten

Klachten betreffende de levering van goederen en prestaties moeten ons toekomen per aangetekend en gemotiveerd schrijven binnen de 8 kalenderdagen na de levering of na de prestaties. Klachten geven geen recht op uitstel van betaling van de factuur.


11. Protest factuur

Het protest tegen de factuur dient schriftelijk te gebeuren binnen de acht werkdagen na de factuurdatum. Klachten geven geen recht op uitstel van betaling van de factuur.


12. Betaaltermijn

Alle facturen zijn betaalbaar binnen de 15 kalenderdagen na de factuurdatum, tenzij anders werd bedongen.


13. Niet of te laat betalen

De niet – betaling van één factuur op haar vervaldag brengt de onmiddellijke opeisbaarheid van alle op dat ogenblik openstaande facturen met zich mede. In voorkomend geval hebben wij het recht de werkzaamheden en leveringen stop te zetten tot betaling van alle op dat ogenblik openstaande facturen, dan wel de overeenkomst tussen de partijen van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling als ontbonden te beschouwen. Elk bedrag dat onbetaald blijft op zijn vervaldag brengt van rechtswege en zonder ingebrekestelling een rente op ten bedrage van 1% van het factuurbedrag per begonnen maand. Naast en boven de conventionele intrest zoals bepaald hierboven wordt elke niet op zijn vervaldag betaalde schuld verhoogd met een conventioneel schadebeding ten bedrage van 15% op het factuurbedrag, met een minimum van 50 euro per factuur, zelfs bij toekenning van termijnen van respijt. Bij niet – conforme uitvoering der werken of levering heeft de koper recht op de terzake geldende gemeenrechtelijke vergoeding.


14. Eigendom

Zolang de geleverde goederen niet werden betaald, blijven deze materialen in eigendom van Verté Libre.


15. Bevoegde rechtbank

In geval van betwisting zijn uitsluitend de rechtbanken van het arrondissement Gent bevoegd.